مدیریت امور آموزشی- کارشناسان دانش آموختگان (مقطع کارشناسی)
کارشناسان دانش آموختگان (مقطع کارشناسی)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
لطفا جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
صدور مدارک تحصیلی (نظام وظیفه، گواهی موقت، دانشنامه) / صدور ریز نمرات فارسی دانش­ آموختگان / تأییدیه ارزش تحصیلی و صحت مدارک 
 (طبقه سوم اتاق شماره ۳)

لطفا با توجه به موارد ذکر شده برای پاسخگویی در ستون مورد نظر، ایمیلها ارسال شود، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نخواهید کرد.
 
 
نام  موارد پاسخگویی شماره تلفن آدرس پست الکترونیکی
کارشناس مسئول
سرکار خانم صداقت

 
شماره تماس: ۶۶۹۶۷۴۰۴ رایانامه: lsedaghataut.ac.ir
کارشناس
سرکار خانم باقرپور      
صدور مدرک گواهی موقت
انجام مراحل اولیه دانشنامه
تاییدیه تحصیلی و صحت مدرک
پیگیری دانشنامه
شماره تماس: ۶۶۹۶۷۴۰۴ رایانامه: zbagherpouraut.ac.ir
کارشناس
سرکار خانم خوب صفت    
ریز نمرات فارسی
صدور مدرک معرفی به نظام وظیفه
تاییدیه تحصیلی و صحت مدرک
پیگیری دانشنامه
شماره تماس: ۶۴۵۴۲۸۱۸ رایانامه: s_khobsefataut.ac.ir
متصدی امور دفتری
جناب آقای محمدعلی چراغچی 
امور مربوط به بایگانی فارغ التحصیلان شماره تماس: ۶۴۵۴۲۸۱۹ رایانامه: cheraghchi۷۷aut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی:
http://aut.ac.ir/find-26.3516.4584.fa.html
برگشت به اصل مطلب