مدیریت امور آموزشی- رویه ها و آیین نامه ها
رویه مرخصی تحصیلی، حذف ترم و حذف اضطراری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی:
http://aut.ac.ir/find-26.3430.4801.fa.html
برگشت به اصل مطلب