مدیریت امور آموزشی- اطلاعیه ها
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/7 | 
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، از نیم‌سال اول ۱۴۰۲ حذف اضطراری دانشجویان مطابق رویه حذف اضطراری و با اعمال موارد زیر اجرا خواهد گردید:
  • دانشجویان ورودی ۱۳۹۹، با نظر معاون آموزشی دانشکده حداکثر مجاز به اعمال حذف اضطراری ۲ درس دیگر تا پایان تحصیلات خواهند بود.
  • دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، با نظر معاون آموزشی دانشکده حداکثر مجاز به اعمال حذف اضطراری ۳ درس دیگر تا پایان تحصیلات خواهند بود.
  • دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و مابعد، تنها مجاز به اعمال حذف اضطراری ۳ درس در طول تحصیل خواهند بود.
تاکید می‌شود که براساس مصوبه‌ی فوق الذکر، موارد اعلام شده مشمول حذف اضطراری‌های انجام شده در نیم‌سال‌های قبل نبوده و این تعداد از نیم‌سال اول ۱۴۰۲ محاسبه خواهد گردید.

لازم به ذکر است که دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ و ماقبل بدلیل اتمام سنوات، مجاز به اعمال حذف اضطراری نبوده و تنها در شرایط خاص درخواست این دانشجویان بررسی خواهد شد.
همچنین یادآوری می‌شود که حذف اضطراریِ یک درس تئوری به شرط آن‌که حدنصاب واحدها رعایت شده و آن درس پیشنیاز/همنیازِ درس دیگری در ترم مربوطه نباشد، قابل انجام است.
مدیریت امور آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی:
http://aut.ac.ir/find-26.3040.14693.fa.html
برگشت به اصل مطلب