فرمهای دانش آموختگان
 | تاریخ ارسال: 1403/2/16 | 
فرم تعهد محضری (پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی)
دانش آموختگانی که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و دانشنامه دریافت ننموده باشند در صورتیکه تقاضای تأییدیه تحصیلی جهت ارسال به دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشند باید فرم تعهد محضری را تکمیل و به واحد دانش آموختگان تحویل نمایند.
 | تاریخ ارسال: 1399/5/25 | 
فرم درخواست گواهی رتبه اول تا سوم

پس از اتمام کامل مراحل تسویه حساب و صدور مدرک و همچنین تغییر وضعیت پورتال آموزشی به فارغ التحصیل، دانش آموخته می تواند با تکمیل فرم، درخواست گواهی رتبه نماید.
گواهی رتبه فقط برای دانش آموختگان رتبه اول تا سوم صادر می گردد. 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
فرم درخواست گواهینامه موقت فارغ التحصیلی (المثنی)
۱- تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه موقت المثنی
۲- تایید کتبی ۳ نفر (هر شخص مطلع اعم از همکاران، دوستان، اعضای خانواده و .....) و مراجعه به همراه یکی از آن ۳ نفر به دفتر اسناد رسمی
۳- ارائه اصل فرم درخواست به واحد دانش آموختگان

لازم به توضیح است که در صورت مفقود شدن گواهی معرفی به نظام وظیفه نیازی به انجام این مراحل نیست.
 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 |