فرم تعهد برای تمدید سنوات
 | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
فرم درخواست میهمان تکدرس در سایر دانشگاهها
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
۱- حداکثر تعداد واحدهای ثبت نامی در ترم تابستان ۶ واحد می­باشد.
۲- حذف درس در ترم تابستان امکان­پذیر نیست.
۳- دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبت­ نام دارند نمی ­توانند واحد درسی اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی ۱ واحدی ثبت­ نام دارند تنها  می­ توانند یک واحد درسی اخذ نمایند.
۴-  اخذ پروژه و کارآموزی (یا کارورزی) بلامانع می­باشد.
۵- دانشجویان فقط مجاز به ثبت ­نام یک درس از گروه معارف می­باشند.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
فرم خروج از کشور
 دانشجویان پسر جهت مجوز خروج از کشور، پس از تکمیل فرم و تایید معاون آموزشی دانشکده و مدیریت امور آموزشی فرم را به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت در سامانه نظام وظیفه تحویل می دهند.
برای اطلاع از شماره و تاریخ معافیت تحصیلی به پورتال آموزشی/ بخش مدارک/نظام وظیفه مراجعه نمایید.
مجوز خروج از کشور به معنای مجوز عدم حضور در کلاس های درس نیست.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم معرفی به استاد
  مراحل ثبت نام معرفی به استاد
 دانشجوی کارشناسی بعد از گذراندن تمام دروس و ثبت نمرات، می­ تواند یک الی دو درس نظری را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
۱ - دریافت فرم معرفی به استاد و تکمیل اطلاعات
۲ – اخذ تاییدیه ­های فرم
۳ - ارسال فرم تکمیل شده توسط آموزش دانشکده به مدیریت امور آموزشی
۴ - بررسی و ثبت نام در پورتال آموزشی در مدیریت امور آموزشی (واحد نمرات)
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی
مراحل تطبیق واحد دانشجوی انتقالی
(معادل سازی دروس گذرانده شده در سایر دانشگاهها)
۱- تحویل یا ارسال کارنامه معتبر به مدیریت امور آموزشی
۲- ارسال کارنامه دانشگاه مبدأ به دانشکده­ و گروه­ های مربوطه توسط واحد نمرات – مدیریت امور آموزشی
۳-  تایید دروس گذرانده شده و تکمیل فرم تطبیق واحد طبق مقررات آموزشی مصوب و ارسال به مدیریت امور آموزشی
۴- ثبت دروس تایید شده به صورت نمره یا اعتباری مطابق مقررات آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد تغییر رشته
مراحل تطبیق واحد برای دانشجوی تغییر رشته داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱- ثبت تغییر رشته در پورتال آموزشی
۲- تطبیق واحد و تکمیل فرم تغییر رشته، یعنی دروسی که در رشته جدید قابل قبول نمی­ باشد در آموزش دانشکده جدید، در فرم مذکور ثبت می­ گردد.
۳- ارسال فرم تکمیل شده به مدیریت امور آموزشی
۴- دروسی که قابل قبول نمی­ باشد، توسط واحد نمرات، به صورت اضافه بر برنامه در کارنامه اصلاح می ­گردد.
۵- دروس اضافه بر برنامه در معدل و تعداد واحد پاس شده، محسوب نمی ­گردد.

 

 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم مرخصی تحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم صدور کارت دانشجویی المثنی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم تغییر آدرس
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم ادعای فارغ التحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 |