کارشناسان حین تحصیل

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
لطفا جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
تغییر آدرس / صدور کارت دانشجویی المثنی/ تصحیح مشخصات دانشجو/ امور مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه / تغییر رایانامه دوم
(واحد رایانه طبقه دوم اتاق شماره ۴)
 
کارشناس مسئول: سرکار خانم مهندس صابری وند  شماره تماس: ۲۸۱۵   رایانامه: mahsaberiaut.ac.ir
کارشناس : سرکار خانم مهندس میسی ون شماره تماس: ۲۸۱۶  رایانامه: misivanaut.ac.ir
   


بررسی پرونده دانشجویان درشرف دانش ­آموختگی جهت ارسال به واحد دانش ­آموختگان/ تحویل رسید معافیت تحصیلی/ تحویل مدارک
(واحد بایگانی طبقه دوم اتاق شماره ۵)

 
کارشناس: جناب آقای محمدی شعار شماره تماس: ۲۸۰۱ رایانامه: ali_mohammadiaut.ac.ir

 


 
    اصلاحیه فارغ ­التحصیلی/ معرفی به استاد/ انصراف از تحصیل/ تطبیق واحد/ اصلاحیه کارنامه 
(واحد نمرات طبقه دوم اتاق شماره ۹) 
 
کارشناس مسئول: سرکار خانم سیدزاده   شماره تماس: ۲۸۰۷   رایانامه: shseyedaut.ac.ir
 
 

میهمان و انتقال / تغییر رشته و گرایش/ صدور ریز نمرات فارسی رسمی دانشجویان شاغل به تحصیل / مرخصی تحصیلی
       تأیید گواهیهای اشتغال به تحصیل وزارت علوم در سامانه وزارت/ تعهد عدم مشروطی/ امور مربوط به دانشجویان فایل بسته
(واحد انتقال و میهمان، ارزیابی و امتحانات طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)
 
کارشناس مسئول: سرکار خانم نیک نژاد   شماره تماس: ۲۸۲۱  رایانامه: niknejadaut.ac.ir
کارشناس: سرکار خانم گفتاری شماره تماس: ۲۸۲۰ رایانامه:  so.goftariaut.ac.ir
کارشناس: سرکار خانم تیموری   شماره تماس: ۲۸۱۰  رایانامه:  fftafaut.ac.ir


 
مکاتبات نظام وظیفه/ کمیسیون موارد خاص
( دفتر  طبقه دوم اتاق شماره ۵ )
 
کارشناس:  جناب آقای مهندس علی برزگری شماره تماس: ۶۴۵۴۲۸۱۲ رایانامه: ali.barzegariaut.ac.ir